Brdekor

Dodacie a Obchodné podmienky

Tieto podmienky sú záväzné pre obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom elektronického obchodu /ďalej len prevádzkovateľ a e-shop/, ktorý je uvedený www.brdekor.sk

 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú v tomto systéme e-shopu obsahujúcu údaje o kupujúcom, na tovar z ponuky, a v celkovej cene spracovanej systémom e-shopu.
 • Objednávku je možné zo strany kupujúceho stornovať do 24 hodín od jej odoslania bez udania dôvodu a to kontaktovaním prevádzkovateľa niektorou z možností uvedených v kapitole impressum. Inak sa objednávka považuje zo strany kupujúceho za záväznú. Uvedením údajov v objednávke dáva kupujúci súhlas na použitie týchto osobných údajov pre komunikáciu s prevádzkovateľom a pre dodaniu tovaru.
 • Potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom nie je potvrdením dodacej lehoty, dodaciu lehotu potvrdzuje prevádzkovateľ podľa stavu tovaru na sklade elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 • Ceny výrobkov sú uvedené v EUR vrátane DPH, bez nákladov na prepravu.
 • Tovar je kupujúcemu doručený podľa charakteru výrobku poštou, prípadne kuriérnou službou, resp. inou adekvátnou formou prepravy a to výlučne na dobierku, prípadne na základe platby vopred. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke.
  Tovar je možné po dohode prevziať a uhradiť i osobne. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do zaplatenia celej kúpnej ceny.
  Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi.
 • V prípade, že ide o unikáty, neštandardný tovar, prípadne tovar z limitovanej série resp. v prípade, že objednávka presiahne hodnotu 200,- EUR, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zálohu v primeranej výške už pri zadaní objednávky.
 • Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu tovar v lehote uvedenej pri potvrdení objednávky resp. inej dohodnutej lehote, pričom sa zaväzuje, že dodaný tovar zodpovedá tovaru objednanému, tento dodá v primeranom balení podľa spôsobu prepravy. Spolu s tovarom dodá tiež zodpovedajúce doklady o kúpe tovaru /faktúra, príjmový blok, účet z registračnej pokladne apod./
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar funkčný a nepoškodený.Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré a prejavia v záručnej lehote spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou a výrobnými vadami.
  Prevádzkovateľ neručí za vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom, alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
  V prípade, že kupujúci obdrží tovar v poškodenom obale, je potrebné tento fakt uviesť v zápise spísaným s prepravcom tovaru bezprostredne pri jeho dodaní.
 • Ostatné neuvedené podmienky budú riešené v zmysle právneho poriadku SR.
 • Poznámka dostupnosti na sklade sa rozumie zásoba vo výrobe. Termín dodávky bude potvrdzovaný individuálne.
 • Na výrobky s vyznačeným termínom možnosti dodania je možné prijímať objednávky priebežne
 • V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávka nezaniká.
 • Termín doručenia bude potvrdený individuálne, minimálne 48 hodín pred doručením.